(for an English version, see below)

Dva često korištena termina u sportskoj i trenažnoj praksi su fleksibilnost i (u novije vrijeme) pokretljivost (eng. mobility). Da li je riječ o sinonimima ili ova dva termina ipak nemaju isto značenje? Ako pogledamo u riječnik, pronaći ćemo da fleksibilnost označava „svojstvo savitljivost bez nastanka oštećenja (ozljede)“. S druge strane, pridjev pokretljiv predstavlja svojstvo slobode pokreta. Očito nam riječnik nije puno pomogao u odgovoru na postavljeno pitanje. Ako, pak, pogledamo standardne udžbenike i znanstveno-stručne publikacije, pronaći ćemo brojne definicije fleksibilnosti, od kojih je najčešća slijedeća: fleksibilnost predstavlja raspoloživ opseg pokreta u jednom ili više zglobova. Ova definicija izjednačava fleksibilnost i opseg pokreta. To je pogrešno. Fleksibilnost kao pojam predstavlja intrinzično svojstvo „rastezljivosti“ mekih tkiva (mišića, fascija, tetiva, ligamenata, perifernih živaca, kože). Drugim riječima, fleksibilnost tkiva može limitirati opseg pokreta, ali ona ne predstavlja opseg pokreta. Puno cjelovitiju definiciju fleksibilnosti predstavio je Duane Knudson u svojoj knjizi „Fundamentals of Biomechancis“, a koja glasi: fleksibilnost predstavlja intrinzično svojstvo tjelesnih tkiva koje determinira opseg pokreta u jednom ili više zglobova, a da pritom ne dođe do ozljede ili oštećenja tkiva.

Postoje li, osim rastezljivosti mekih tkiva, još neki čimbenici koji mogu utjecati na opseg pokreta u jednom ili više zglobova? Svakako da postoje. To su: tonus mišića, artrokinematika zgloba (pokretljivost koštanih ploha unutar zgloba) i zglobna čahura, a, u uvjetima aktivnog pokreta, i jakost agonista te posturalna stabilizacija. Dakle, pokretljivost je pojam koji obuhvaća SVE potencijalne čimbenike koji mogu limitirati opseg pokreta u jednom ili više zglobova, a fleksibilnost tkiva je samo JEDAN od tih limitirajućih čimbenika.

Dakako, kada utvrdimo limitiranost opsega pokreta tijela ili nekog segmenta, ključno je znati prepoznati limitirajući čimbenik (ili više njih). Iz iskustva znamo da ćete u najvećem broju slučajeva posegnuti za vježbama istezanja (koristeći različite metode istezanja); no, u značajnom broju slučajeva rastezljivost (ekstenzibilnost) mekog tkiva nije limitirajući čimbenik smanjenog opsega pokreta. U takvim slučajevima, rezultati primjene vježbi istezanja biti će „skromni“ (čitaj: nema učinka) i/ili kratkotrajni, a ponekad će biti i negativnih učinaka u vidu iritacije i boli. O tome više u nekom od slijedećih postova. Inače, upravo je to srž seminara o pokretljivosti kojeg držim u okviru Motus Melior akademije funkcionalnog pokreta (http://www.motus-melior.hr/edukacija/seminari-i-radionice/) – znati prepoznati stvarni limitirajući čimbenik pokretljivosti i ukloniti ga.

Da zaključim, fleksibilnost tkiva je jedan od mogućih limitirajućih čimbenika pokretljivosti tijela ili nekog zgloba. Imajte to na umu kada mjerite i unaprjeđujete pokretljivost svojih klijenata.

Scientia potentia est (znanje je moć; F. Bacon).

 

Two commonly used terms in sports and exercise settings are flexibility and mobility. Are they synonyms or do they have a different meaning? If we look at the dictionary, we will find that being “flexible” denotes an ability to be bent repeatedly without damage or injury. On the other hand, the adjective “mobile” refers to being able to move freely or easily. Obviously, the dictionary did not help us to answer to the above-stated question. Furthermore, if we look at the professional literature (textbooks and research articles), we will find a number of definitions of flexibility, most often cited being “range of motion available in a joint or a group of joints. According to this definition, flexibility is seen as a measurement of range of motion, which is imprecise. Namely, flexibility as the term represents an intrinsic property of extensibility of soft tissues (i.e. muscles, fascia, peripheral nerves, tendons, skin…). In other words, flexibility can limit joint range of motion, but it is not by definition joint(s) range of motion. From that perspective, a more appropriate definition of flexibility can be found in Duane Knudson’s book “Fundamentals of Biomechanics” – it is the intrinsic property of body tissues, which determines the range of motion achievable without injury at a joint or group of joints.

Aside from tissue extensibility, are there any other factors that can limit joint range of motion? Yes – these include: muscle tone, arthrokinematics (movement of the bone surfaces within the joint) and joint capsule, and, in cases of active movement, strength of agonists and postural stabilization. Hence, mobility as the term encompasses ALL potential limiting factor of joint(s) range of motion, the tissue flexibility being only ONE of them.

Of course, once we determine limited range of motion in a joint or a group of joints, it is essential that we recognize the potential limiting factor(s). From experience we know that, in most cases, coaches will utilize stretching exercises for improving the limited joint range of motion. However, in a considerable number of cases soft tissue extensibility is not the limiting factor of restricted joint range of motion. In such cases, effects of stretching will be minimal (read: no effect) or short-lasting, or even negative (in terms of pain and irritation). More about this in future posts. Note, however, that this topic is particularly well addressed in mobility seminar that I teach within the “Motus Melior” functional training academy (http://www.motus-melior.hr/edukacija/seminari-i-radionice/).

To conclude, tissue flexibility is one of several potential limiting factors of body or joint mobility. Keep this in mind when you measure and enhance mobility of your clients.

Scientia potentia est (knowledge is power; F. Bacon).